Jump to content

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Max

Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2017

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

 1. Postanowienia ogólne.

1.1.     Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) EULA – należy przez to rozumieć niniejszą umowę licencyjną użytkownika końcowego, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami;

2) DSS – należy przez to rozumieć Dragonsan Studios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, NIP:5213765019, REGON:366407353, KRS:0000660049;

3) Grze – należy przez to rozumieć grę „World of Heroes”, wyprodukowaną przez DSS i stanowiącą jej własność;

4) Graczu – należy przez to rozumieć użytkownika końcowego, instalującego lub użytkującego Grę;

5) Zasadach Gry – należy przez to rozumieć określony przez DSS i stanowiący integralną część EULA zbiór reguł i wytycznych dla Gracza, w zakresie użytkowania Gry.

1.2.     EULA określa prawa i obowiązki Gracza w zakresie użytkowania Gry, wyrażając oczekiwania DSS wobec Gracza.

1.3.     EULA określa również prawa i obowiązki DSS, w zakresie określonym w pkt 1.2.

1.4.     Zasady Gry są określone na stronie znajdującej się tutaj.

 

 1. Akceptacja EULA przez Gracza.

2.1.     Instalacja Gry lub rozpoczęcie jej użytkowania, wymaga uprzedniego starannego zapoznania się z EULA oraz Zasadami Gry, a także ich akceptacji przez Gracza.

2.2. Akceptacja EULA przez Gracza następuje poprzez przeprowadzenie procesu instalacji Gry lub rozpoczęcia jej użytkowania.

2.3.     Akceptacja EULA przez Gracza jest rozumiana jako wyrażenie przez Gracza zgody na postanowienia EULA, w tym Zasady Gry.

2.4.     DSS nie wyraża zgody na instalowanie lub użytkowanie Gry w przypadku, gdy Gracz:

1) nie akceptuje postanowień któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.;

2) nie ma ukończonych 18 lat, z zastrzeżeniem pkt 2.4.

2.5.     W przypadku osób, które nie ma ukończyły 18 lat, akceptację dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, wyrażają jej rodzice lub opiekunowie prawni. W takim przypadku instalacja Gry oraz jej użytkowanie przez Gracza, który nie ukończył 18 lat, wymaga nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 1. Warunki świadczenia usług oraz Polityka prywatności oraz plików Cookie.

Akceptując EULA Gracz potwierdza, że w ramach procesu zakładania konta w Grze przeczytał Warunki Świadczenia Usług przez DSS oraz Politykę prywatności oraz plików cookie DSS i wyraża na nie zgodę.

 

 1. Zmiany niniejszej umowy EULA i Zasad gry.

4.1.     DSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w EULA – z ważnych przyczyn, w szczególności w celu uwzględnienia nowych funkcji lub funkcjonalności w Grze, a także w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.2.     W przypadku zmiany do EULA Graczowi przysługuje prawo do odmowy ich zaakceptowania. DSS, nie później niż na 4 tygodnie przed początkiem obowiązywania zmian EULA, poinformuje Gracza, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o prawie odmowy.

4.3.     Obowiązujący tekst EULA jest publikowany i udostępniany Graczom na stronach internetowych Gry. Gracz jest zobowiązany do upewnienia się przed każdorazowym rozpoczęciem użytkowania Gry, czy nie pojawiła się aktualizacja  EULA.

4.4.     Zmiany postanowień EULA nie naruszają nabytych przez Gracza praw i nie mają mocy wstecznej.

4.5.     DSS zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Gry – z ważnych przyczyn, w szczególności w celu rozwiązania problemu, który może pojawić się w Grze lub sposobie jej użytkowania, lub upewnienia się, że Gra nadal jest atrakcyjna dla wszystkich Graczy. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym, przepisy pkt 4.2. – 4.4. stosuje się odpowiednio.

 

 1. Użytkowanie Gry – licencja.

5.1. Graczowi, który wyrazi akceptację EULA, DSS udziela, na okres obowiązywania EULA, licencji na pobieranie, instalowanie i użytkowanie Gry.

5.2. Licencja, o której mowa w pkt 5.1, ma charakter:

1) niewyłączny – DSS może udzielić tej samej licencji lub licencji podobnej innym osobom;

2) odwołalny – na zasadach określonych w EULA DSS może licencję wypowiedzieć;

3) osobisty – Gracz nie może wykorzystywać Gry w jakimkolwiek celu komercyjnym;

4) nieprzenoszalny – licencja zostaje udzielona wyłącznie na użytek Gracza i Gracz nie może jej przenosić ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które DSS mu przyznał;

5) ograniczony – Gracz może korzystać z Gry wyłącznie w celach określonych w EULA;

6) uzależniony od przestrzegania przez Gracza postanowień EULA.

 

 1. Wymagania techniczne.

Do korzystania z Gry wymagany jest określony sprzęt, oprogramowanie i możliwości (w tym odpowiednie łącze internetowe).

 

 1. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany.

7.1.     DSS zastrzega, że okresowo może wdrażać lub dostarczać łatki (patches), aktualizacje, dodatkowych treść lub innych modyfikacji Gry, w szczególności w celu poprawienia jej grywalności online, dodanie nowych funkcji lub usunięcia błędów oprogramowania.

7.2. Akceptując pkt 7.1. Gracz wyraża zgodę, przyznaje i rozumie, że DSS, w celu zwiększenia satysfakcji z użytkowania Gry, będzie stale pracował nad dalszym rozwojem Gry i usług, w tym wprowadzał nowe wersje (upgrades) i aktualizacje grafiki, funkcjonalności, grywalności (gameplay), jak również jakiejkolwiek innej treści Gry.

 

 1. Własność intelektualna.

8.1. Gra, w tym kod, grafika, sposób działania gry, interfejs użytkownika, zawartość audio i inna zawartość, zawiera informacje zastrzeżone oraz materiały chronione prawem autorskim lub innymi prawami, w szczególności prawami własności intelektualnej. Akceptując EULA Gracz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie informacje zastrzeżone oraz materiały są własnością DSS lub że posiadamy licencje do nich i że bez zgody DSS nie wolno mu ich używać.

8.2. „World of Heroes”, “Dragonsan” oraz “Dragonsan Studios” i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe DSS. Graczowi nie wolno ich wykorzystywać ani prezentować w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w EULA. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

 

 1. Zasady Gry.

9.1 Zasady Gry określają oczekiwane przez DSS zachowania podczas użytkowania Gry. Gracz jest zobowiązany przed rozpoczęciem użytkowania Gry do uważnego przeczytania Zasady Gry.

9.2. Gracz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że „odgrywanie roli” (role-playing) nie jest wytłumaczeniem dla nieprzestrzegania Zasad Gry.

9.3. Jeżeli Gracz dopuści się istotnego naruszenia Zasad Gry, DSS może, wedle rozsądnego uznania, z uwzględnieniem wagi naruszenia, zawiesić lub zlikwidować konto Gracza w Grze, zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług. DSS poinformuje pisemnie Gracza (np. e-mail, list) o zawieszeniu lub likwidacji jego konta w Grze, w terminie 14 dni przed planowanym dokonaniem tych czynności, chyba, że waga naruszenia Gracza lub inne okoliczności uzasadniają natychmiastowe zawieszenie lub likwidację konta Gracza w Grze.

9.4. Jeżeli Gracz popełnił naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć i nie jest ono rażące, DSS wezwie pisemnie Gracza (np. e-mail, list) do ich usunięcia lub powstrzymania się od takich naruszeń w przyszłości.

9.5. Zawieszenie konta Gracza w Grze skutkuje brakiem dostępu Gracza do jego konta w Grze oraz do usług związanych z Grą.

9.6. Likwidacja konta Gracza w Grze skutkuje stałym wyłączeniem dostępu Gracza do jego konta w Grze, a także możliwością wyłączenia Graczowi dostępu do lub użytkowania usług w przyszłości.

9.7. Gracz ma prawo do zgłaszania DSS przypadków naruszania Zasad Gry przez innych użytkowników, na adres support@worldofheroes.pl.

 

 1. Ostrzeżenie dotyczące epilepsji (padaczki).

Akceptując EULA Gracz potwierdza, że zapoznał się z poniższą informacją oraz, że przyjmuje ją do wiadomości i stosowania.

Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. DSS zaleca, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczycie następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

 

 1. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Gry.

11.1. DSS zapewnia, że ma prawo do zawarcia EULA i udzielenia Graczowi licencji na korzystanie z Gry, na zasadach określonych pkt 5.

11.2 DSS ponosi odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody umyślnie wyrządzone przez DSS, przedstawicieli DSS, pracowników DSS lub wykonawców DSS. DSS ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zgodnie ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

11.3. W odniesieniu do nabywanych przez Gracza towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, DSS ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania ze strony DSS lub przedstawicieli DSS.

11.4. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność ze strony DSS zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 

 1. Obowiązujące prawo i właściwość sądów.

12.1 EULA oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z EULA, ich przedmiotu lub treści i z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

12.2 Jeżeli prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Gracza nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

 

 1. Postanowienia ogólne.

13.1 EULA reguluje relacje DSS z akceptującym ją Graczem. EULA nie jest podstawą jakichkolwiek praw dla jakichkolwiek innych osób, niż akceptujący ją Gracz, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści EULA.

13.2 Jeżeli jakakolwiek część EULA uznana zostanie za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek jej innej części. Strony zobowiązują się do przyjaznej interpretacji EULA, tak aby w stopniu w możliwie największym można było odzwierciedlić intencje DSS i Gracza w związku z EULA.

13.3. Jeżeli Gracz lub DSS nie skorzysta (lub opóźni korzystanie) z jakiegokolwiek należnego prawa wynikającego z EULA,  to nie oznacza to utraty tego prawa. Jeżeli Gracz lub DSS skorzysta z tego prawa tylko częściowo lub jednorazowo, nie uniemożliwia to ponownego skorzystania z niego w przyszłości.

 

 1. Brak naruszenia praw konsumentów.

Postanowienia niniejszej Umowy EULA nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

 

 1. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących EULA Gracz może skontaktować się z DSS za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

 

 

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.